Skip to content

Forhåndsbefaring

Forhåndsbefaring

Før et eierskifte av fast eiendom, eller ferdigstillelse av et byggeprosjekt kan det være ønskelig å benytte en autorisert takstmann med fagkyndig kompetanse som fagmann på befaring, for å eventuelt påpeke feil/avvik i forhold til boligens referansenivå på oppføringstidspunktet.

I de fleste tilfeller avholdes forhåndsbefaring noen uker før overlevering. På denne befaringen kan det avdekkes feil og mangler i henhold til avtale/kontrakt.

Slike befaringer omhandler i hovedsak nye boliger/bygninger, eller etter større rehabiliteringer.

BESTILLINGSSKJEMA

Overtakelsesbefaring

Overtakelsesbefaring

Visste du at dersom du kjøper en nyoppført bolig eller ny leilighet så har du andre rettigheter enn dersom du kjøper en brukt bolig?

Ved eierskifte av fast eiendom, kan det være ønskelig å benytte en autorisert takstmann med fagkyndigkompetanse som kan påpeke avvik iht. boligens referansenivå. Hovedvekten av slike befaringer omhandler nye boliger/bygninger, hvor det vil være ekstra viktig å oppdage feil/mangler før en overtakelse vil finne sted. Boligen skal være oppført etter gjeldende lover og etter god byggeskikk.

Protokoll skrives og undertegnes av tilstedeværende ved overtagelse. Pass på at alle påpekte forhold blir nedtegnet i protokollen, også avtalt tidsfrist for retting av eventuelle feil eller manglende leveranser til boligen.

Du har krav på at eventuelle feil skal rettes uten ekstra omkostninger for deg. I noen tilfeller kan det også bli enighet om prisavslag i stedet for retting av feil. Da skal prisavslaget stå i forhold til hva det vil koste å rette feilen.

Ved overtagelse overtar du risikoen for boligen, eventuelle dagbøter stanses og entreprenøren har krav på sluttoppgjør. Reklamasjonsfristen starter også.

Det frarådes at boligen overtas dersom det foreligger betydelige feil eller mangler ved boligen.

Bustadoppføringslova finner du her: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1997-06-13-43

BESTILLINGSSKJEMA
Back To Top