skip to Main Content

Brannskadeskjønn

Hva er skjønn (forsikringsskjønn)?
Skjønn kan kreves i oppgjør ved skader på de fleste typer forsikrede objekter som biler, innbo og løsøre, maskiner og ulike verdigjenstander, men de fleste tilfeller der det kreves skjønn gjelder bygningsskader.

Når benyttes skjønn?
Skjønn benyttes gjerne i forbindelse med verdifastsettelse i skadeoppgjør etter store skader (brann/vann/naturskader) og benevnes av noen som forsikringsskjønn.
I rettssammenheng benyttes ofte skjønnsperson/skjønnsmann som sakkyndige meddommere, gjerne i saker om jordskifte eller ekspropriasjon hvor formålet er å fastslå verdien av eller rettigheter i fast eiendom.

Hvem kan kreve skjønn?
Adgangen til å kreve forsikringsskjønn er hjemlet i forsikringsavtalen.
Et forsikringsskjønn starter med at en av partene i et skadeoppgjør krever skjønn. Som regel er det forsikringsselskapet som krever skjønn, men det er heller ikke uvanlig at skadelidte krever det.

Hvem utfører skjønn?
Skjønn utføres av sakkyndige og uhildede personer. Lov om domstolene §§ 106 og 108 gjelder for skjønnsmenn så langt det passer.

Hvordan velge skjønnperson/skjønnsmann?
Når det settes skjønn velger både forsikringstaker og forsikringsselskap en frittstående skjønnsperson/skjønnsmann hver. Det står i vilkårene til forsikringen at skjønnspersonen/skjønnsmannen skal være sakkyndige og uhildet.
I dette ligger det at de skal ha de nødvendige kunnskaper og kvalifikasjoner for å kunne utføre oppdraget. De skal ikke ha bindinger til noen av partene, som for eksempel slektskap/vennskap, arbeidsforhold eller økonomiske bindinger.
Hvis noen av partene ønsker det, kan hen velge særskilt skjønnsperson/skjønnsmann for bestemte ting, eller ved avbruddstap for bestemte spørsmål.
Dette er forhold det bør legges vekt på ved valg av skjønnsperson/skjønnsmann: – Uavhengighet/habilitet – Sakkyndighet/kompetanse – Etikk/tillit – Ingen bindinger mellom partene
Har den ene parten skriftlig underrettet den andre om sitt valg av skjønnsperson/skjønnsmann, plikter denne innen tre uker etter hen har mottatt underretningen å gi meddelelse om sitt valg av skjønnsperson/skjønnsmann.
Det er normalt at skadelidte får velge sin skjønnsperson/skjønnsmann (vanligvis en takstingeniør) før forsikringsselskapet velger sin representant/skjønnsperson.
For skjønnet velger de to skjønnspersonene/skjønnsmennene en oppmann/oppkvinne. Hvis noen av partene forlanger det, skal denne være bosatt utenfor partenes hjemsted og utenfor den kommune der forsikringstilfellet er inntruffet.
Unnlater en av partene å velge skjønnsperson/skjønnsmann, oppnevnes denne på partens vegne av tingretten i den rettskrets der skjønnet foretas. Blir skjønnspersonene/skjønnsmennene ikke enige om oppmann/oppkvinne, oppnevnes denne på samme måte.

Hvordan gjennomføres et skjønn?
Etter at partene har valgt skjønnspersoner/skjønnsmenn blir det avholdt et møte der alle involverte i skjønnet er til stede – dette kalles et skjønnssettingsmøte.
Under dette møtet får skjønnsmedlemmene et mandat som nærmere beskriver hva oppdraget består av. Partene blir også orientert om hva et skjønn innebærer i henhold til forsikringsvilkårene. De drar deretter på en befaring til skadestedet for å se nærmere på det skadede objektet.

Skjønnsinterne kalkyler
Skjønnet består i å innhente relevante opplysninger om objektet eksempelvis fra myndigheter og sakkyndige rapporter
Når alle fakta er innhentet og behandlet vil skjønnsmedlemmene utarbeide en beskrivelse av det forsikrede objektet som er skadet. På bakgrunn av dette beregner de verdien på det skadete objektet.
Verdsettelsene som skjønnsmedlemmene har foretatt presenteres for partene i en skjønnsrapport. Denne rapporten inneholder ikke detaljkalkyler, men gir svar på de hovedposter som kommer frem av mandatet, som gjenoppføringspris, omsetningsverdi før skaden, merkostnader for offentlige påbud. I et skjønn er detaljkalkylene skjønnsinterne, og er unntatt fra partenes innsyn.

Hvordan beregnes verdier?
Skjønnsmedlemmene skal innhente de opplysninger og foreta de undersøkelser som de anser for å være nødvendige. De plikter å avgi sitt skjønn på grunnlag av forsikringsvilkårene. De to skjønnsmedlemmene foretar verdsetting og besvarer spørsmålene ved avbruddstap uten at oppmannen/oppkvinnen tilkalles. Blir de ikke enige tilkalles oppmannen/oppkvinnen, som etter de samme regler avgir sitt skjønn over de punktene som skjønnsmedlemmene er uenige om.
Blir oppmannen/oppkvinnen tilkalt beregnes erstatningen på grunnlag av dennes skjønn. Erstatningen skal likevel ikke ligge utenfor de grenser som de to skjønnsmedlemmenes verdsettelser vil medføre.

Skjønnets verdsetting
Et forsikringsskjønn er bindende. Partene kan ikke kreve et skjønn satt til side om de er uenige i verdsettelsen.
Dersom det kan påvises feil som er begått under skjønnet kan det bli endret. Dette kan være rene saksbehandlingsfeil, eller feil forutsetninger i verdsettelsen. Det kan imidlertid være vanskelig for forbrukeren å avdekke, siden kalkylene er hemmelige. Andre former for feil kan være at skjønnspersonene/skjønnsmennene har lagt til grunn en feil forståelse av vilkår.

Hvem betaler for skjønnets kostnader?
Partene betaler hver sin skjønnsperson/skjønnsmann. Honorar til oppmann/oppkvinne og andre omkostninger ved skjønnet bæres av partene med en halvdel hver. Der forsikringsselskapet krever skjønn og sikrede er forbruker skal forsikringsselskapet tilby å dekke alle kostnadene ved skjønnet. Dette tilbys av de fleste forsikringsselskap og noen har det nedfelt i vilkårene sine. Med forbruker menes en fysisk person når forsikringsavtalens formål for denne ikke hovedsakelig er knyttet til næringsvirksomhet.

KONTAKTSKJEMA
Back To Top