Skip to content

Byggelån og byggelånskontroll

Byggelånskontroll

Hva er byggelån?

Byggelån er en midlertidig kreditt som kan benyttes i forbindelse med alle typer byggeprosjekt.
Utbetalinger av byggelånet skal skje i forhold til prosjektets tilførte verdier. Fakturaene blir normalt kontrollert av långiver/banken, og utbetalinger belastes prosjektets byggelånskonto etter godkjennelse.
Når byggeprosjektet er ferdig, konverteres byggelånet til vanlig byggelån. Konverteringen bør gjøres så snart som mulig da byggelånsrenter er vesentlig høyere enn boliglånsrenter.

Hva er byggelånskontroll?

I de fleste byggeprosjekter forlanger långiver/banken en byggelånskontroll i forbindelse med at det skal ytes et korsikt lån (byggelån) i byggeperioden.
Utførende entreprenør/byggmester sender avdrag for utført arbeid, og fakturaen skal stå i forhold til fremdrifts- og betalingsplan. Byggelånskontroll ønsker långiver for å unngå at leverandører får utbetalt mer enn de verdier som er tilført byggeplassen. Dette minsker risikoen for overbelastning av byggelånskontoen ved for eksempel en leverandørkonkurs. Byggelånskontroll er derfor en sikkerhet både for långiver og låntaker.
Takstingeniørens ansvar under en byggelånskontroll, er å påse at utbetalinger tilknyttet prosjektet står i samsvar med de verdiene som er tilført byggeplassen. Utbetalinger av byggelånet skal skje i forhold til den faktiske fremdriften på prosjektet.
Ofte ordner banken din med byggelånskontroll, men du står fritt til å velge hvem som skal utføre byggelånskontrollen ettersom det er du som betaler for tjenesten.
Det gjøres spesielt oppmerksom på at byggelånskontroll kun rapporterer fremdrift, det utføres ingen teknisk kontroll. Dette må tiltakshaver (byggherren) selv stå ansvarlig for, eller kjøpe som en tilleggstjeneste.
Ønsker oppdragsgiver at vi i tillegg skal utføre teknisk kontroll eller bistå under forhåndsbefaring og/eller ferdigbefaring/overtakelse, bistår vi gjerne med dette etter egen forespørsel.

Nødvendige dokumenter ved byggelånskontroll

I de fleste tilfeller, spesielt dersom det allerede er inngått kontrakt/avtale med en husleverandør/entreprenør/byggmester, er det vanlig at det fremlegges:
– Situasjonskart
– Tegninger
– Byggekontrakt, byggebeskrivelse og tegninger
– Fremdriftsplan og betalingsplan
– Budsjett, med oppsett over hovedleveranser og egne poster med oversikt over verdien av egeninnsats og eventuell egenkapital.
Se også https://taksteksperten.no/dokumenter/

Hvordan gjennomføres en byggelånskontroll?

Ved byggelånskontroll foretas det flere befaringer under byggeperioden.
Antall befaringer varier noe, i de fleste tilfellene er det tilstrekkelig med 3-4 befaringer på byggeplassen i forbindelse med byggelånskontroll.
Kontrollbefaringer avholdes etter fremdriften på byggeplassen/milepeler på fremdriftsplanen.
Befaringene avholdes ofte når:

  • Grunnarbeid og grunnmur er ferdig, og/eller når råbygget er reist
  • Tett bygg (når yttertaket og yttervegger er ferdig utvendig, samt at vinduer og dører montert.
  • Innvendig klart for maling
  • Ferdig bygg, klart for konvertering fra byggelån til boliglån (noen långivere krever i tillegg en Verditakst av boligen når den er ferdig, før konvertering kan gjennomføres).

Betalingsplanen skal stå i forhold til fremdriftsplanen.
Utbetalingene i prosjektet skal samsvare med verdiene som tilføres, og være i overensstemmelse med budsjett og fremdriftsplan.
Fakturaer godkjennes i forhold til den reelle fremdriftsstatusen dersom det oppstår avvik mellom fremdriftsplanen og den faktiske utførte arbeid.

BESTILLINGSSKJEMA
Back To Top