Skip to content

Arealmåling

Arealmåling

Arealmåling

Ved salg, kjøp og utleie av boliger er korrekt areal en vesentlig faktor for riktig verdisetting.

Noen ganger forekommer det avvik i oppgitte arealer. De vanligste feilene er:
• for liten kjennskap til måleregler
• unøyaktighet ved oppmåling
• manglende oversikt
• feil fordeling av fellesarealer

Oppmåling av areal i bygninger bør alltid utføres av en fagkyndig takstmann.
Arealmåling skal utføres i forbindelse med alle salg av boliger.

Ved markedsføring av boliger og næringsbygg er det i hovedsak følgende betegnelser som er gjeldene:

• BTA: omhandler en etasjes totale areal, målt til utside av omsluttende vegger (yttervegger og til midten av vegger mot tilstøtende leiligheter og/eller fellesareal).

• BRA: etasjens areal med unntak av omsluttende vegger.

For boliger oppgis også areal for P-rom/primærareal og S-rom/sekundærareal.

P-rom/Primærareal: oppholdsrom fratrukket for boder, garderober og andre rom som ikke er definert som primære.

S-rom/Sekundærareal: rom/areal som ikke kan defineres som oppholdsrom, f.eks. boder

Ved taksering av næringsbygg er det kun BTA og BRA som benyttes.

Gjeldene retningslinjer for oppmåling er oppgitt i NS 3940, med endringer nedfelt i Takstbransjen retningslinjer ved arealmålinger av boliger.

Nærmere forklaringer og detaljer om takstbransjens retningslinjer ved arealmålinger finner du her Arealbegrep

BESTILLINGSSKJEMA

Reklamasjonvurdering/rapport

Reklamasjonvurdering/rapport

Reklamasjonvurdering/rapport

En reklamasjonsrapport er i prinsippet en tilstandsrapport, men hvor oppdraget er å vurdere forhold det klages på når en eiendom skifter eier.

Reklamasjonsrapport omhandler reklamerte forhold («klagesaker») på eiendommer i forbindelse med eierskifte. Rapportens funksjon er å utarbeide en tilstandsvurdering av de påklagede forhold opp mot saksdokumentasjonen som har foreligget i forkant av eierskifte. Takstmannen gjør en befaring på stedet, og vurderer i tillegg tilgjengelig teknisk dokumentasjon.

Økonomiske konsekvenser beregnes ut fra kostnader ved utbedring til referansenivået, dersom et negativt avvik blir påvist.

De juridiske sidene av saken vurderes ikke.

BESTILLINGSSKJEMA

Skadetaksering

En skadetakst kan være aktuelt i forbindelse med et innbrudd eller en annen skade på boligen.

Skadeskjønn

Skadeskjønn/rapport

Skadeskjønn/rapport

Skadeskjønn eller skjønn benyttes ved større og omfattende skader på bygg. Denne oppgjørsformen står beskrevet i forsikringsvilkårene dine.

Når en eiendom får skade, er det viktig å sikre et profesjonelt grunnlag for erstatningen. Her er takstmannens rolle som uavhengig tredjepart en viktig faktor, slik at skadelidte får riktig oppgjør og reparasjon.

Skjønn benyttes i de tilfeller der det ikke finnes et konkret fysisk objekt, eller sterkt skadede objekt å taksere. I de fleste tilfeller gjelder det etter brann, eller i de tilfeller der partene ikke enes om skadeomfang og kostnader ved forsikringsoppgjør. Den skadelidte og forsikringsselskapet velger hver sin skjønnsmann, som blir enige om erstatningen med bindende virkning for forsikringsselskap og sikrede (forsikringstaker).

Skader som skyldes skred, storm, stormflo, flom, jordskjelv eller vulkanutbrudd kalles naturskader.

BESTILLINGSSKJEMA

Tomtetakster

Taksering av boligtomter, gjelder ubebygd tomteareal.

Uavhengig kontroll

Uavhengig kontroll

Uavhengig kontroll

Uavhengig kontroll innebærer kontroll av utført kvalitetssikring og kontroll av resultater fra prosjektering og utførelse.

Nye kontrollregler om obligatorisk uavhengig kontroll i byggesaker trådte i kraft 1.1.2013.

Ved uavhengig kontroll er det en tredjepart som skal kontrollere dokumentasjon og utførelse på prosjekterende og utførende entreprenør i byggeprosjekter.

I mindre boliger (tiltaksklasse 1) skal det kontrolleres at våtrom er fuktsikret og at bygningskroppen er lufttett i henhold til reglene i plan- og bygningsloven.

For eksisterende boliger er det krav om uavhengig kontroll av søknadspliktig ombygning av våtrom.

Kravene gjelder også for fritidsboliger med mer enn én boenhet.

I større bygninger (tiltaksklasse 2 og 3) skal bygningsfysikk, lufttetthet, konstruksjonssikkerhet, geoteknikk, brannsikkerhet og våtrom (for boliger) kontrolleres.

BESTILLINGSSKJEMA

Verdivurdering

Verdivurdering er en forenklet vurdering av markedsverdien på bolig og/eller eiendom, og brukes i de fleste tilfeller i forbindelse med refinansiering.

Verdivurderingen vil inneholde de viktigste opplysninger om en eiendom/bolig. I enkelte tilfeller gir den et godt nok grunnlag til at låneinstitusjoner kan foreta nødvendig vurderinger for lån. Ikke alle låneinstitusjoner aksepterer verdivurdering, men enkelte gjør det.

Verdivurderingen er den enkleste rapporten vi tilbyr og inneholder ingen tekniske utregninger. Rapporten gir en kort oppsummering av de viktigste bolig-/eiendomsopplysningene, som matrikkelnummer (gårds- og bruksnummer, mv.), boligtype, byggeår og eventuelle opplysninger om felleskostnader/husleie samt opplysninger eventuell andel gjeld/formue.

Verdivurdering opplyser til slutt hvilken markedsverdien boligen er vurdert til.

BESTILLINGSSKJEMA

Våtromsskader

Vurdering av utførte arbeider på våtrom. Vi er godkjent takstbedrift etter Byggebransjens våtromsnorm (BVN) og kan utføre vurdering av utførte våtromsarbeider.

Back To Top